Algemene Leveringsvoorwaarden

Door het aangaan van een overeenkomst verklaart opdrachtgever akkoord te gaan en bekend te zijn met de algemene leveringsvoorwaarden van Rob Nobbenhuis Bestrating (verder te noemen opdrachtnemer) gevestigd te Hengelo.
De voorwaarden van opdrachtnemer zijn:

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. De overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever de opdracht (schriftelijk) bevestigt.
 2. Indien wijzigingen in de overeenkomst leiden tot verhoging van de kosten zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tijdig informeren.
 3. De opdrachtnemer zal zich houden aan de overeengekomen uitvoerdatum.
 4. Mocht de uitvoerdatum door overmacht niet haalbaar zijn, en deze duurt langer dan 2 maanden, dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 5. Opdrachtnemer aanvaardt aansprakelijkheid voor door opdrachtgever geleden schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
 6. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het overeengekomen factuurbedrag.
 7. De overeengekomen prijs is inclusief het geldende BTW tarief.
 8. Opdrachtgever dient de factuur voor geleverde diensten binnen 8 dagen na faktuurdatum te hebben voldaan.
 9. In geval van wanbetaling, betalingsachterstand, contractbreuk of een ander ernstig voorval, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, heeft opdrachtnemer het recht verleende dienst(en), voor een nader vast te stellen periode of definitief, stop te zetten. Zulks nadat opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis is gesteld.
 10. In geval van een betalingsachterstand van 3 (drie) maanden na factuurdatum van de eerst betrekking hebbende maand kan opdrachtnemer een gerechtsdeurwaarder-bureau inschakelen. De incassokosten inclusief de achterstallige betalingstermijnen verhoogd met de wettelijke rente zullen op de opdrachtgever worden verhaald.
 11. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zullen naar de wet worden geïnterpreteerd. Mocht een of meer voorwaarden van deze overeenkomst niet geldig zijn voor de wet, dan blijven de andere punten onveranderd geldig.
 12. Deze voorwaarden maken onvoorwaardelijk deel uit van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Vermelde voorwaarden zijn bindend en onvergankelijk. Aanvulling en/of nieuwe voorwaarden kunnen door opdrachtnemer tussentijds worden bijgevoegd. Bij het uitbrengen van nieuwe en/of gewijzigde voorwaarden zijn alle voorwaarden met een voorgaande wijzigingsdatum komen te vervallen. De voorwaarden worden op verzoek aan (potentiële) opdrachtgevers toegezonden.

Hengelo, juni 2004

Rob Nobbenhuis bestrating
Hengelo (Overijssel)
T: 074 - 278 00 69
M: 06-107 482 46

E-mail:
info@robnobbenhuisbestrating.nl

KvK Twente nummer:
08124546
Offerte aanvragen
Wilt u een vrijblijvende offerte aanvragen klik dan hier:
Fotoboek
bekijk hier ons fotoboek: